ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

logo-vca

Specifieke afspraken

X-Service Plus vestigt in het bijzonder uw aandacht op volgende clausules uit de algemene voorwaarden:

     De bijgevoegde algemene aannemingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de offerte met uitsluiting van alle andere; ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, wat ook zijn eigen bepalingen mogen zijn, en zullen noodzakelijk deel uitmaken van het contract voorzover er niet schriftelijk en eenstemmig van afgeweken wordt.

 XSP zal onder geen enkel beding aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade, zoals productieverlies, inkomstenverlies, winstderving, stagnatieschade en gelijkaardige financiële of economische verliezen, veroorzaakt aan de Klant uit hoofde van of ter gelegenheid van de Aanneming, behoudens opzettelijke fout of bedrog

      Prijsherziening:

     De prijzen, in voege op datum van de offerte, worden bepaald op:

    het referteloon, landelijk gemiddelde, voor PC 111-209, metaal verwerkende nijverheid

     materiaalprijs NACE 29, vervaardiging van machines apparaten en werktuigen

Ingeval van wijziging van deze voorwaarden tijdens de uitvoering van het contract worden de overeengekomen prijzen herzien aan de hand van onderstaande formule.

Formulas
 • P = factuurprijs prijs
 • p = aangeboden prijs in basis offerte
 • S = lonenindex van de maand van herziening  gepubliceerd door Agoria
 • s = lonenindex  van toepassing 10 dagen voor de datum van aanbesteding
 • I = waarde van de grondstoffen van de maand die de maand van herziening voorafgaat gepubliceerd door Agoria
 • i =  waarde van de grondstoffen van toepassing  de maand die de maand van aanbesteding voorafgaat

        Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro.

        De geldigheidsduur van deze offerte is 1 maand.

               Betalingsvoorwaarde : 30 d/ factuurdatum. 

        Facturatievoorwaarden :   30% afsluiten opdracht

                                                           60% volgens verloop van de werken

                                                           10% einde werken

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte met uitsluiting van alle andere; ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, wat ook zijn eigen bepalingen mogen zijn, en zullen noodzakelijk deel uitmaken van het contract voor zover er niet schriftelijk en eenstemmig van afgeweken wordt.

2. Opstellen van het contract

2.1. De offertetermijn bedraagt 30 dagen, tenzij anders vermeld. Het contract wordt slechts afgesloten als X-Service Plus (XSP) de schriftelijke bestelling van de Klant ontvangen heeft vóór het verstrijken van deze termijn en op voorwaarde dat de Klant geen enkele wijziging aan de offerte wil aanbrengen; indien de offertetermijn verstreken is, of indien er wijzigingen aan de offerte zijn aangebracht, wordt het contract slechts afgesloten nadat XSP de bestelling schriftelijk aanvaard heeft. Elk meerwerk, uitgevoerd door XSP met akkoord van de Klant, geldt als bestelling hiervoor.

2.2. De voorschotten gestort door de Klant gelden als aanbetaling van de prijs van het contract en niet als borgsom.

2.3. De kenmerken die voorkomen in catalogi en ander drukwerk m.b.t. het geleverde materiaal zijn slechts bindend voor zover het contract er uitdrukkelijk naar verwijst. De gegevens omtrent paklijst, gewicht en inhoudsbepaling zijn benaderend en niet bindend voor XSP tenzij ze dit uitdrukkelijk bepaalt.

3. Bestek, reglementen, normen en plannen

3.1. Voor zover ze er niet uitdrukkelijk van afwijkt, is de offerte uitsluitend gebaseerd op het bestek, de plannen, specificaties en andere documenten toegevoegd aan de prijsaanvraag alsook op de reglementen en normen die van kracht zijn op de afgiftedatum van deze offerte. Elke latere wijziging van deze documenten en reglementen zal een eventuele prijs en/of termijnverandering met zich meebrengen in de mate van haar weerslag op de studies, leveringen en werken van XSP, die deel uitmaken van haar Aanneming.

3.2. De Klant is alleen verantwoordelijk voor het concept, de plannen en de specificaties die hij levert. Inzonderheid vrijwaart hij XSP voor elke gevorderde schadevergoeding in geval van miskenning van enig intellectueel eigendomsrecht.

3.3. De plannen, specificaties, beschrijvingen, berekeningen, foto’s en andere documenten bij de offerte gevoegd of tijdens de Aanneming kenbaar gemaakt, die exclusief eigendom zijn van XSP, mogen slechts gebruikt worden in het kader van de Aanneming; ze mogen niet aan derden meegedeeld worden op straf van schadevergoeding.

4. Prijs

4.1. De prijzen zijn exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de laatste officiële indexcijfers van lonen, sociale lasten en materialen die nauwkeurig vermeld zijn in de offerte of die, bij gebreke hiervan, gepubliceerd zijn op de dag van de offerte; zij zullen herzien worden volgens de formules opgegeven in het contract. Elke eventuele verhoging van taxen, belastingen of verplichtingen van openbare orde, dan wel vergissingen of leemten in de plannen of documenten op basis waarvan de offerte werd opgesteld, is ten laste van de Klant.

4.2. Tenzij anders vermeld in de prijsaanvraag, veronderstelt de offerte dat aan de volgende voorwaarden voldaan is :

a) de Aanneming zal kunnen plaatsvinden in normale omstandigheden, tenzij de bij de prijsaanvraag gevoegde documenten toelaten bijzondere verplichtingen te voorzien;

b) de Aanneming zal niet hoeven plaats te vinden in omstandigheden die onredelijk, gevaarlijk of strijdig met de openbare orde zijn en inzonderheid zullen de werken dienen uitgevoerd te worden in een asbestvrije omgeving, en zonder interventie op asbesthoudende materialen;

c) XSP zal ter plaatse waar nodig gratis kunnen beschikken over het nodige water en de nodige elektriciteit voor de Aanneming;

d) de Klant zal XSP toelaten gratis afgesloten lokalen op de werf te gebruiken, om haar materiaal, materieel en leveringen te kunnen beveiligen tegen diefstal en beschadiging ;

e) de Klant zal het personeel van XSP toelaten zijn sanitaire en andere installaties, voorgeschreven door het Algemeen Reglement voor Arbeidsbeveiliging, en/of door het Wetboek over welzijn op het werk te betreden;

f) de Klant zal op de bouwplaats en op gelijk niveau, in een straal van 30 meter van de plaats van bestemming, het materiaal lossen waarvan hij de installatie aan XSP heeft toevertrouwd;

g) XSP zal niet hoeven deel te nemen aan een prorata-rekening of aan een inter-ondernemingencomité;

h) de Klant zal de nodige inlichtingen meedelen betreffende risico’s en maatregelen inzake ‘welzijn op het werk’ van de werknemers, zoals toepasselijk op de werf. XSP gaat ervan uit dat alle nodige inlichtingen omtrent de veiligheid werden opgegeven in de prijsvraag. De Klant zal alle praktische aspecten bespreken tijdens een startvergadering (kick-off meeting) en dit vooraleer de werken aanvangen;

i) de Klant zal zorgen voor de coördinatie van de werkzaamheden van externe ondernemingen en voor de nodige samenwerking met deze ondernemingen bij de toepassing van maatregelen m.b.t.

het welzijn van werknemers op het werk, overeenkomstig de bepalingen van het A.R.A.B. en van het Wetboek over het welzijn op het werk.

j) de Klant zorgt voor de registratie op het werk en zal alle kosten hieromtrent dragen.

Indien één van deze voorwaarden niet vervuld is in de loop van de Aanneming, zullen de prijzen en termijnen dienovereenkomstig aangepast worden.

4.3. De prijzen van de offerte zijn gebaseerd op arbeid gepresteerd tijdens de normale werkuren die bij XSP gelden. Meerprijzen als gevolg van door de Klant gevraagde overuren, arbeid op zaterdag en zondag, of bij nachtwerk, of op feestdagen, zullen hem aangerekend worden volgens de officiële barema’s.

4.4. Tenzij anders vermeld in de offerte, worden de prijzen uitgedrukt in Euro.

4.5. Indien de Klant een gedeelte van de overeenkomst niet laat uitvoeren door XSP, zal de Klant een vergoeding van 20% op het niet-uitgevoerde werk betalen voor winstderving en kosten, behoudens het recht van XSP om haar hogere schade aan te tonen. Reeds bestelde materialen worden daarenboven steeds aangerekend evenals alle uitgevoerde werken.

4.6. De bestelde werken worden gefactureerd als volgt: 30% bij het afsluiten van de opdracht, 60% volgens verloop van de werken aan de hand van vorderingsstaten en 10% bij het einde van de werken.

4.7. De volgende prijsherziening wordt toegepast op elke Aanneming:

Formula 2
 • P = factuurprijs prijs
 • p = aangeboden prijs in basis offerte
 • S = lonenindex van de maand van herziening  gepubliceerd door Agoria
 • s = lonenindex  van toepassing 10 dagen voor de datum van aanbesteding
 • I = waarde van de grondstoffen van de maand die de maand van herziening voorafgaat gepubliceerd door Agoria
 • i =  waarde van de grondstoffen van toepassing  de maand die de maand van aanbesteding voorafgaat
 1. Uitvoeringstermijn en boetes

5.1. De uitvoeringstermijn vermeld in de offerte wordt ten titel van inlichting opgegeven: hij zal definitief bepaald worden en aanvangen bij het afsluiten van het contract, in zoverre alle elementen, nodig voor de uitvoering van de Aanneming, in het bezit zijn van XSP en bovendien het voorziene voorschot door haar ontvangen werd. Indien de Aanneming geïntegreerd moet worden in een algemene planning, zal deze integratie gezamenlijk bepaald worden bij de afsluiting van het contract; wijzigingen kunnen slechts plaatsvinden in gezamenlijk overleg.

5.2. Indien de voorziene planning van de Aanneming niet kan worden gevolgd en XSP haar werken niet kan starten op het voorziene moment, buiten de fout van XSP, kan XSP een vergoeding vorderen voor de wachttijden, indien zij hierdoor schade lijdt.

5.3. Indien de Klant wijzigingen doorgeeft in de uitvoeringsplannen, leveringsvoorwaarden of andere contractvoorwaarden, die XSP aanvaardt, aanvaardt de Klant de aangepaste prijzen en termijnen die voortvloeien uit deze wijzigingen.

5.4. Geen enkele boete of schadeloosstelling kan door de Klant worden opgelegd indien ze niet in het contract voorzien werd.

5.5. Wanneer een boete of schadeloosstelling in het contract voorzien is, zal de Klant er slechts aanspraak op kunnen maken in zoverre :

1) de vertraging toe te schrijven is aan XSP of aan haar leveranciers en het niet gaat om een geval van overmacht of een omstandigheid zoals doch niet uitsluitend: staking, lock-out, transportonderbreking,  brand, overstroming, mobilisatie, oproeping, opstand, algemeen bevoorradingstekort hetzij door grote schaarste, hetzij door de onmogelijkheid het nodige materiaal in te voeren, rantsoenering van energietoevoer, uitzonderlijk slechte weersomstandigheden, machinebreuk;

2) de Klant zijn eigen verplichtingen naleeft ;

3) de Klant bewijst dat hij nadeel ondervonden heeft;

4) de Klant XSP een voorafgaande aanmaning stuurde waarop geen reactie kwam.

5.6. Indien de uitvoering van de Aanneming vertraging heeft opgelopen door een feit waarvoor noch XSP, noch haar onderaannemers of leveranciers aansprakelijk zijn en behoudens toepassing van de paragrafen 5.7. of 5.8. hierna, zal of kan deze vertraging leiden tot termijnsverlenging en/of een schadevergoeding, rekening houdend met de planning van XSP. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op deze termijnsverlenging om het contract te verbreken of de werken te laten uitvoeren door een derde kosten van XSP.

Indien deze vertraging langer dan 3 maand duurt en als het contract bepaalt dat de prijs van XSP vast is, zal XSP het recht hebben haar prijs alsnog te herzien, op het einde van de Aanneming, op billijke wijze en met motivatie, met inachtneming van eventuele verhogingen van haar kostprijzen.

5.7. Indien de onverwachte gebeurtenissen zoals voorzien in paragraaf 5.5.1 hierboven, het voor XSP onmogelijk maken de Aanneming uit te voeren volgens de contractuele voorwaarden, zal deze laatste hetzij een herziening van het contract kunnen voorstellen aan de Klant, hetzij het contract kunnen verbreken op deze datum en volgens onderstaande voorwaarden: alle werken die reeds uitgevoerd zijn op datum van de kennisgeving van de storende gebeurtenis zullen door de Klant betaald worden op basis van de contractprijs ; alle kosten opgelopen door XSP ten gevolge van de contractverbreking, zoals voor het sluiten van de werf, de terugname van haar materiaal, schadeloosstelling aan leveranciers en onderaannemers, zullen door beide partijen, elk voor de helft, gedragen worden. Evenwel, indien zulke onverwachte gebeurtenissen de uitvoering van de Aanneming niet onmogelijk maken, maar wel buitensporig verzwaart, zullen partijen de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw onderhandelen conform cfr art 5.74 B.W.

5.8. Indien de vertraging in de uitvoering van de Aanneming rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de Klant of de personen met wie hij een contract gesloten heeft, dan zal de Klant  XSP vergoeden voor de schade die ze zou lijden.

5.9. Indien één van de contractspartijen overlijdt, failliet gaat of een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst te ontbinden waarbij zij deze ontbinding meldt via aangetekend schrijven. De werken worden dan gefactureerd conform de staat van uitvoering en deze factuur zal meteen opeisbaar zijn.

 1. Onderaanneming – tussenkomst van derden

6.1. XSP behoudt zich het recht voor de gedeeltelijke of gehele Aanneming uit te besteden.

6.2. De Klant heeft niet het recht om de samenwerking met een onderaannemer te verplichten. In zoverre XSP toch akkoord zou gaan met een onderaannemer die door de Klant wordt aangebracht, zal deze de werken rechtstreeks facturen aan de Klant als Nevenaannemer, waarbij XSP een fee zal factureren aan de Klant voor opvolging van de werken.

6.3. Indien het gebruik van een bepaald materiaal, in de Aanneming inbegrepen, wordt opgelegd door de Klant, zal XSP slechts gehouden zijn tot de waarborg en verbintenissen van de leverancier van dit materiaal ten opzichte van haar, en zal XSP niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen die voortvloeien uit de materiaalkeuze.

6.4. De Klant mag werken, die tot de Aanneming behoren, slechts door een derde laten uitvoeren of herstellen in geval van in gebreke blijven van XSP, na aangetekende aanmaning die gedurende 2 weken zonder gevolg is gebleven en na tegensprekelijke vaststelling van de staat van de werken.

 1. Betalingen

7.1. De betalingen moeten 30 dagen na factuurdatum gebeuren op de rekening van XSP bij de financiële instelling op de factuur opgegeven. Elke factuur die niet betwist wordt binnen de 20 dagen na haar uitgifte, zal beschouwd worden als aanvaard door de Klant.

7.2. In geval de betalingen niet gebeuren op de vastgestelde vervaldatum, zullen de verschuldigde sommen verhoogd worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, met een intrest berekend op basis van de Wet op de Betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Elke gedeeltelijke betaling van de Klant zal eerst in mindering gebracht worden op de intresten en kosten, het eventueel saldo in mindering van de hoofdsom. Bovendien zal, in geval van het verstrijken van de betalingstermijn het bedrag van de factuur automatisch met een schadevergoeding van 12 % verhoogd worden met een minimum van € 150 en een maximum van € 2.500.

De Klant zal de betaling niet kunnen weigeren door een betwisting in te roepen die niet rechtstreeks betrekking heeft op de factuur, en zal evenmin een recht op retentie kunnen uitoefenen op het onbetwistbaar deel van de factuur, indien de betwisting van de Klant wel op de factuur betrekking heeft.

7.3. Indien het uitstel van betaling langer duurt dan twee weken na het verzenden van een aanmaning, zal XSP de uitvoering van haar Aanneming kunnen stopzetten op kosten van de Klant en bovendien, per aangetekend schrijven aan de Klant, een termijn kunnen opleggen bij afloop waarvan het contract van rechtswege beëindigd wordt. In beide hypothesen doet de beslissing van XSP geen afbreuk aan haar rechten bepaald in paragraaf 7.2., noch aan haar recht op eventuele schadevergoedingen.

7.4. De betalingsmodaliteiten en -termijnen in der minne of gerechtelijk overeengekomen brengen geen novatie met zich mee en gelden onverminderd de toepassing van paragrafen 7.2. en 7.3.

Elke niet-naleving van een vervaldatum heeft automatisch de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog verschuldigde sommen tot gevolg.

7.5. In geval van betalingsvertraging van de Klant, heeft XSP op elk ogenblik het volste recht zijn onbetwistbare schuldvorderingen zonder enige formaliteit op de Klant te vereffenen met al haar schulden t.a.v. deze laatste, incl. de niet-vervallen schulden, op voorwaarde, in dit laatste geval, dat de vertraging van de Klant 90 dagen bedraagt en dat deze conventionele vereffening per aangetekend schrijven aan de Klant ter kennis gegeven wordt.

7.6. XSP behoudt de eigendom van de uitgevoerde werken en het door haar geleverde materiaal tot aan de volledige betaling van de prijs onverminderd de eventuele overdracht van risico’s ten laste van de Klant.

 1. Verzekeringen – risico’s

8.1. XSP heeft een wettelijke verzekering aangegaan die de eventuele arbeidsongevallen van haar personeel dekt, alsmede de ongevallen op de weg van en naar het werk.

8.2. XSP heeft een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” aangegaan die de lichamelijke of materiële schade dekt veroorzaakt aan derden door motorvoertuigen van XSP.

8.3. XSP heeft een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating” aangegaan die, tot een totaal bedrag van maximaal € 2.500.000,-  de schade dekt door XSP veroorzaakt aan een derde of aan de Klant, voor een fout begaan tijdens de uitvoering van de werken. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen aanspraak zal kunnen gemaakt worden op XSP’s verantwoordelijkheid, per schadegeval boven dit bedrag.

8.4. Voor zover XSP niet aansprakelijk is, draagt de Klant de risico’s die betrekking hebben op de werken en goederen tijdelijk ter beschikking gesteld van XSP, zoals lokalen, toestellen, gereedschap en eveneens op de materialen nodig voor de Aanneming en gesitueerd op de bouwplaats.

8.5. In het geval dat een verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid nodig zou zijn voor de Aanneming, zorgt de Klant voor het afsluiten van deze verzekering.

 • Volgens het KB “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van 25 januari 2001 en wijzigingen” moet er door de opdrachtgever een veiligheidscoördinator aangesteld worden, zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering van het project. Deze veiligheidscoördinatoren zijn niet voorzien door XSP.
 1. Voorlopige oplevering

9.1. Voorlopige oplevering – Plaatsbeschrijving

9.1.1. Op het einde der werken maakt XSP aan de Klant een eindvorderingsstaat over samen met een voorstel van facturatie. De goedkeuring van deze eindvordering, schriftelijk dan wel mondeling of door betaling, zal aanzien worden als aanvaarding van de werken en geldt als stilzwijgende voorlopige oplevering.

9.1.2. Indien de Klant om een schriftelijke voorlopige oplevering verzoekt, zal de datum van het PV van voorlopige oplevering gelden als opleverdatum.

9.1.3. Met de voorlopige oplevering starten de termijnen voor lichte verborgen gebreken evenals voor de tienjarige aansprakelijkheid voor zover deze van toepassing zouden zijn. De zichtbare gebreken zijn gedekt door de voorlopige oplevering, met uitsluiting van de opmerkingen die voorafgaand reeds zouden zijn gemaakt.

9.2.4. De inbezitneming of ingebruikneming van de volledige of gedeeltelijke Aanneming door de Klant of door derden, dan wel werken door derden, zelfs vóór de volledige afloop ervan, geldt als voorlopige oplevering voor de betrokken delen van de Aanneming.

9.2.5. Indien de werken van de Aanneming voltooid zijn en de Klant de voorlopige oplevering weigert, zal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving uitgevoerd worden. Deze plaatsbeschrijving zal een overdracht van de risico’s en van de bewaringskosten naar de Klant met zich meebrengen. Op aanvraag van deze laatste, zal XSP hem de te nemen maatregelen aanwijzen voor het goede behoud van de installatie. Partijen verbinden zich er toe om desgevallend te bemiddelen conform art. 12.2.

9.3. Definitieve oplevering

9.3.1. Tenzij anders bepaald in het contract, wordt de definitieve oplevering stilzwijgend verkregen bij afloop van een termijn van één jaar die ingaat op de dag van de voorlopige oplevering.

 1. Waarborgen

10.1. XSP verbindt zich ertoe te verhelpen aan alle gebreken die de Aanneming aantasten ten einde deze in conformiteit te brengen met het contract, binnen de hierna beschreven grenzen.

10.2. Om in overweging genomen te worden, zal ieder bezwaar officieel schriftelijk gemeld moeten worden aan XSP, onmiddellijk na de vaststelling van het gebrek.

10.3. De waarborgverbintenis is slechts toepasselijk op de gebreken die zich zouden voordoen tijdens de waarborgperiode. Tenzij contractueel anders overeengekomen zal de waarborg voor lichte verborgen gebreken één jaar duren, vanaf de datum van de voorlopige oplevering en voor zover de gebreken werden gemeld aan XSP binnen de maand na ontdekking. Indien de voorlopige oplevering verkregen werd ten gevolge van de inbezitneming of de ingebruikneming voorzien in paragraaf 9.2.4. hierboven, is XSP niet gehouden de beschadigingen te herstellen die het gevolg zijn van deze inbezitneming of deze ingebruikneming.

10.4. De waarborg houdt in, naar keuze van XSP, ofwel de herstelling of de vervanging van het geheel of een deel van het door XSP geleverde materiaal dat een gebrek vertoont, ofwel de uitvoering van de werken die gebrekkig werden bevonden. De vervangen of herstelde stukken en de werken beoogd in deze paragraaf worden gewaarborgd volgens dezelfde modaliteiten en voorwaarden als deze van het oorspronkelijke werk en met dezelfde vervaldatum. De kosten die voortspruiten uit een ongerechtvaardigd beroep op de waarborg zullen door de Klant worden betaald.

10.5. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van paragrafen 3.2, 6.2 en 6.3, is XSP niet aansprakelijk voor gebreken ontstaan door foutief gebruik. Er is geen aansprakelijkheid voor gebreken waarvan de oorzaak dateert na de inbezitneming door de Klant of door derden, waaronder slecht onderhoud, ouderdom, veranderingen en/of herstellingen uitgevoerd door de Klant of door derden.

10.6. XSP zal slechts aansprakelijk zijn voor de waarborg zoals deze vermeld is in huidig artikel, met uitsluiting van elke schadeloosstelling, behoudens opzettelijke fout of bedrog. In zoverre er door een wettelijke bepaling of een rechterlijke tussenkomst alsnog een schadevergoeding verschuldigd zou zijn, is deze in ieder geval beperkt tot de tussenkomst van de verzekering van XSP.

10.7. XSP zal onder geen enkel beding aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade, zoals productieverlies, inkomstenverlies, winstderving, stagnatieschade en gelijkaardige financiële of economische verliezen, veroorzaakt aan de Klant uit hoofde van of ter gelegenheid van de Aanneming, behoudens opzettelijke fout of bedrog.

 1. Wederzijdse inlichtingen – correspondentie – nietigheid

11.1. Beide partijen verbinden zich ertoe elkaar wederzijds in te lichten over elke gebeurtenis of element die de veiligheid of de goede werking van de Aanneming kunnen beïnvloeden.

11.2. De rechtmatige voorschriften van de Klant inzake veiligheid of coördinatie van de werken op de werf kunnen slechts tegen XSP ingeroepen worden indien ze haar officieel en schriftelijk ter kennis werden gebracht.

11.3. Tenzij anders overeengekomen, zal elke correspondentie van XSP slechts geldig verzonden worden op het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant, en elke correspondentie van de Klant op het adres vermeld in de offerte van XSP.

11.4. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarde nietig zou zijn, moet de bepaling worden aangepast naar de interpretatie die niet nietig is maar de geest van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 1. Toepasselijk recht – betwistingen

12.1. Alleen de Belgische wet is van toepassing op het contract.

12.2. Partijen verbinden zich er toe om in eerste instantie een geschil steeds te trachten op te lossen via een bemiddeling. Partijen stellen gezamenlijk een erkend bemiddelaar aan en verbinden zich er toe om bij minstens één bemiddelingssessie aanwezig te zijn. (cfr. art. 1725 Ger. W.)

12.3. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het huidig contract dat niet via bemiddeling kon worden opgelost, zal tot de exclusieve rechtsbevoegdheid behoren van de rechtbanken van en te Tongeren.